CÁC KHÓA HỌC

I Can Read Discover

Tuổi
3 – 7
Sĩ số lớp
8 – 12
Số cấp độ
3

I Can Read

Tuổi
6 – 10
Sĩ số lớp
8 – 12
Số cấp độ
2

I Can Read Plus

Tuổi
10 – 14
Sĩ số lớp
8 – 12
Số cấp độ
1

LỘ TRÌNH HỌC